Xây dựng tương lai tài chính công bằng cho Mỹ Latinh

(Photo source: Ruines antiques belles Colisée à Rome, Italie – fr.depositphotos.com)

‘to mark the first step toward: đánh dấu bước đầu tiên hướng tới

Colombia’s upcoming July 27-28 summit on equitable taxation marks the first step toward protecting the interests of Latin America and the Caribbean in international tax negotiations.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, diễn ra ngày 27-28 tháng 7 tại Colombia về công bằng trong đánh thuế đánh dấu bước đầu tiên hướng tới việc bảo vệ lợi ích của Châu Mỹ Latinh và Caribe trong các cuộc đàm phán thuế quốc tế.

‘inequality and tax avoidance on the rise: tình trạng bất bình đẳng và trốn thuế ngày càng gia tăng

With inequality and tax avoidance on the rise, the region’s governments must forge a tax regime based on the principle of shared prosperity.

Với tình trạng bất bình đẳng và trốn thuế ngày càng gia tăng, các chính phủ trong khu vực buộc phải xây dựng một chế độ thuế dựa trên nguyên tắc chia sẻ thịnh vượng.

to forge a tax regime: xây dựng một chế độ thuế

With inequality and tax avoidance on the rise, the region’s governments must forge a tax regime based on the principle of shared prosperity.

Với tình trạng bất bình đẳng và trốn thuế ngày càng gia tăng, các chính phủ trong khu vực buộc phải xây dựng một chế độ thuế dựa trên nguyên tắc chia sẻ thịnh vượng.

‘…based on the principle of shared prosperity: dựa trên nguyên tắc chia sẻ thịnh vượng

With inequality and tax avoidance on the rise, the region’s governments must forge a tax regime based on the principle of shared prosperity.

Với tình trạng bất bình đẳng và trốn thuế ngày càng gia tăng, các chính phủ trong khu vực buộc phải xây dựng một chế độ thuế dựa trên nguyên tắc chia sẻ thịnh vượng.

commitment to tackling poverty and inequality: cam kết trong việc giải quyết nghèo đói & bất bình đẳng

The choice of venue is not coincidental: it reflects Colombia’s commitment to tackling poverty and inequality through progressive taxes.

Việc lựa chọn địa điểm không phải là ngẫu nhiên: thể hiện sự cam kết của Colombia trong việc giải quyết nghèo đói và bất bình đẳng thông qua thuế lũy tiến.

‘staggering income disparities: sự chênh lệch thu nhập đáng kinh ngạc

‘to suffer from: bị/chịu đựng/gặp phải…(tiêu cực)

Latin American countries suffer from staggering income disparities, with the top 10% of earners
making 22 times more than the poorest 10% and the top 1% accounting for 21% of the region’s total
income.

Các nước Mỹ Latinh phải chịu sự chênh lệch thu nhập đáng kinh ngạc, với 10% những người có thu nhập cao nhất kiếm được gấp 22 lần so với 10% nghèo nhất và 1% những người có thu nhập cao nhất chiếm 21% tổng thu nhập của khu vực.

‘tax avoidance and evasion: việc tránh và trốn thuế

‘to deprive…of…: lấy đi/ tước đoạt…

‘social spending: chi tiêu xã hội

‘to mitigate the effects of…: giảm thiểu ảnh hưởng của…

Moreover, widespread tax avoidance and evasion have deprived governments of the resources they need to increase social spending and mitigate the effects of income inequality.

Hơn nữa, việc tránh và trốn thuế phổ biến đã tước đi các nguồn lực mà chính phủ cần để tăng chi tiêu xã hội và giảm thiểu tác động của bất bình đẳng thu nhập.

(Theo https://www.project-syndicate.org/)

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://www.project-syndicate.org/commentary/achieving-a-fair-global-tax-deal-for-latin-america-and-the-caribbean-by-jose-antonio-ocampo-2023-07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *