MỸ – THÁCH THỨC TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Image source: Beau garçon étudiant en lunettes avec des livres – fr.depositphotos.com)

‘income-driven repayment: trả nợ/thanh toán dựa trên thu nhập

‘a step in the right direction: một bước đi đúng hướng

The Biden administration’s plan to expand income-driven repayment options for student loans is a step in the right direction.

Kế hoạch mở rộng các lựa chọn trả nợ dựa trên thu nhập đối với các khoản vay dành cho sinh viên của chính quyền Biden là một bước đi đúng hướng.

‘to address longstanding and increasingly burdensome… challenge: để giải quyết thách thức… lâu dài và ngày càng nặng nề

But to address America’s longstanding and increasingly burdensome higher-education financing challenge, Congress will need to do its part.

Nhưng để giải quyết thách thức lâu dài và ngày càng nặng nề về tài chính cho giáo dục đại học của Mỹ, Quốc hội sẽ cần phải thực hiện phần việc của mình.

crushing (adj): chồng chất/tan nát/… (thường được đùng để nhấn mạnh tính nghiêm trọng)

‘crushing burden: gánh nặng chồng chất

‘homeownership (n): quyền sở hữu nhà ở

‘degraded credit ratings: xếp hạng tín dụng giảm

‘delayed marriage and child-bearing: việc kết hôn và sinh con bị trì hoãn

‘student loan forgiveness: xóa nợ sinh viên

‘to push for: thúc đẩy/đẩy mạnh

Since this crushing burden is associated with reduced homeownership, degraded credit ratings, and delayed marriage and child-bearing, lawmakers and advocates have pushed for blanket student loan forgiveness.

Vì gánh nặng chống chất này có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà, xếp hạng tín dụng giảm, kết hôn và sinh con bị trì hoãn, các nhà làm luật và những người ủng hộ đã thúc đẩy việc phủ rộng chương trình xóa nợ sinh viên.

‘be struck down: bị bác bỏ/hủy bỏ (thường dùng trong luật)

‘as unconstitutional: vì không phù hợp/vi phạm/trái với Hiến Pháp

However, a recent effort by the Biden administration to cancel $430 billion of student-loan debt was struck down by the Supreme Court as unconstitutional.

Tuy nhiên, nỗ lực gần đây của chính quyền Biden nhằm xóa bỏ khoản nợ vay sinh viên trị giá 430 tỷ USD đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vì trái với Hiến Pháp.

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-student-debt-system-broken-needs-income-driven-repayment-by-cecilia-elena-rouse-2023-07?barrier=accesspaylog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *