Nông dân Việt háo hức mở rộng trồng lúa trước lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

‘be in a buoyant mood: có tâm trạng phấn khởi

‘to curb domestic inflation: kiềm chế lạm phát trong nước

Rice farmers in Vietnam’s Mekong Delta region were said to be in a buoyant mood and plan to increase production, as export rice prices are expected to keep surging following India’s ban on rice shipments to curb domestic inflation.

Nông dân trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được cho là đang có tâm trạng phấn khởi và có kế hoạch tăng sản lượng, vì giá gạo xuất khẩu dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ để kiềm chế lạm phát.

‘to harvest a bumper crop: thu hoạch mùa vụ bội thu/được mùa

‘favourable wather conditions: thời tiết thuận lợi

‘with total output exceeding…: với tổng sản lượng hơn….

Nguyen Thi Tien, a rice farmer in Soc Trang Province, harvested a bumper crop of summer-fall rice thanks to early planting and favorable weather conditions, with total output exceeding 12 metric tons.

Bà Nguyễn Thị Tiền, nông dân ở tỉnh Sóc Trăng, đã có vụ mùa lúa (hè thu) bội thu nhờ gieo trồng sớm, thời tiết thuận lợi, với tổng sản lượng hơn 12 tấn.

‘the world’s largest rice exporter: là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

‘to significantly drive up…prices: làm giá…tăng mạnh

‘to impose a ban on: ban hành lệnh cấm đối với…

As the world’s largest rice exporter, India imposing a ban on non-basmati white rice would significantly drive up Vietnamese rice prices in the upcoming time, Minh predicted.

Ông Minh dự báo, là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, việc Ấn Độ áp đặt lệnh cấm đối với gạo trắng non-basmati sẽ khiến giá gạo Việt Nam tăng mạnh trong thời gian tới.

‘be optimistic about: lạc quan về…

‘to voice one’s concern that: lo ngại rằng…

‘staple (n): lương thực

While a certain number of farmers were optimistic about further hikes in export rice prices, some experts in the field voiced their concern that the rush to expand rice planting could affect the supply and price of the staple.

Trong khi một số nông dân lạc quan về giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng, một số chuyên gia lại lo ngại rằng việc vội vàng mở rộng diện tích trồng lúa có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và giá của mặt hàng lương thực này.

‘unhusked rice: gạo chưa xay vỏ

Unhusked rice prices would be back to normal after rising sharply for a while.

Giá gạo chưa xay xát sẽ trở lại bình thường sau khi tăng mạnh trong một thời gian.

‘rice output and acreage: sản lượng và diện tích trồng lúa

‘to benefit [s.o]: mang lại lợi ích cho [ai đó]

‘be utilized effectively: được tận dụng/sử dụng môt cách hiệu quả

Exporting rice will benefit local rice farmers, but it is not essential to significantly boost rice output and acreage, for land should not solely serve rice cultivation. It should be utilized effectively.

Xuất khẩu gạo sẽ mang lại lợi ích cho nông dân trồng lúa trong nước, nhưng không nhất thiết phải quá nhiều sản lượng và diện tích trồng lúa, vì đất không nên chỉ phục vụ cho việc trồng lúa. Đất nên được tận dụng một cách hiệu quả.

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://tuoitrenews.vn/news/business/20230726/vietnamese-farmers-eager-to-expand-rice-planting-amid-indias-export-ban/74610.html

*Pronunciation:

  • buoyant /ˈbɔɪənt/ a buoyant economy/market buoyant sales/prices

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *