ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA DU LỊCH

Pisa Baptistry of St. John and Cathedral, Roman Catholic ecclesiastical building in italy.

(Photo source: Pise Baptistère de Saint-Jean, bâtiment ecclésiastique catholique romain à Pise, Italie . – fr.depositphotos.com)

‘cultural heritage: di sản văn hóa

‘overcrowding (n): tình trạng quá tải

‘cultural appropriation: sự chiếm dụng văn hóa

‘the loss of authenticity: sự mất đi tính chân thực

Tourism is an excellent way to encourage and provide access to cultural heritage, but it also brings with it challenges related to overcrowding, cultural appropriation and the loss of authenticity. (1)

Du lịch là một cách tuyệt vời để khuyến khích và cung cấp khả năng tiếp cận di sản văn hóa, nhưng nó cũng mang đến những thách thức liên quan đến tình trạng quá tải, chiếm đoạt văn hóa và đánh mất tính xác thực.

‘given the possible negative effects of: trước/vì những ảnh hưởng tiêu cực có thể của…

‘heritage experts: những chuyên gia di sản

‘one’s associated development: phát triển liên quan

Given the possible negative effects of over-tourism and its impact on cultural heritage, some local communities and heritage experts have at times opposed tourism and its associated development. (1)

Trước những tác động tiêu cực có thể có của việc du lịch quá mức và tác động của nó đối với di sản văn hóa, một số cộng đồng địa phương và các chuyên gia về di sản đôi khi phản đối du lịch và sự phát triển liên quan.

‘there is increment in…: có sự tăng lên về…

‘disorderly activities: các hoạt động ồn ào/mất an ninh

‘to attract high rate of social vices: kéo theo/thu hút tỷ lệ cao các tệ nạn xã hội

‘abuse of alcohol and drugs: sự làm dụng rượu và ma túy

‘prostitution: nạn mại dâm

As the number of tourist increases, there is increment in the crime rate in the community. Overcrowding or disorderly activities in communities as a result of mass tourism attracts high rate of social vices such as gambling, abuse of alcohol and drugs, prostitution etc. (2)

Khi số lượng khách du lịch tăng lên, tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng cũng tăng lên. Tình trạng quá tải hoặc các hoạt động ồn ào trong cộng đồng do du lịch đại chúng kéo theo tỷ lệ cao các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lạm dụng rượu và ma túy, mại dâm, v.v.

‘a clash of cultures: xung đột văn hóa = cultural clashes

One of the negative social impacts of tourism is a clash of cultures. Because tourism involves movement of people to different geographical locations cultural clashes can take place as a result of differences in cultures, ethnic and religious groups, values, lifestyles, languages and levels of prosperity. (3)

Một trong những tác động xã hội tiêu cực của du lịch đó là sự xung đột giữa các nên văn hóa. Bởi vì du lịch liên quan đến sự di chuyển của con người đến các vị trí địa lý khác nhau, xung đột văn hóa có thể xảy ra do sự khác biệt về văn hóa, các nhóm sắc tộc và tôn giáo, các giá trị, lối sống, ngôn ngữ và mức độ thịnh vượng.

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

(1): https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/cultural-heritage-in-eu-policies/sustainable-cultural-tourism

(2): https://www.researchgate.net/publication/340594738_Social_and_Cultural_Impacts_of_Tourism

(3): https://tourismteacher.com/social-impacts-of-tourism/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *