TÍNH TỪ BẮT ĐẦU BẰNG TIỀN TỐ IN- INSATIABLE

(Photo source: Apprenez quand vous voulez. Illustration vectorielle. Un jeune homme en vélo et lisant un livre. Rien ne peut l’empêcher d’apprendre. Même le chien qui court après le vélo et aboie . – fr.depositphotos.com )

*insatiable: vô độ/không thể thỏa mãn/vô tận

insatiable demand for: nhu cầu bất tận/vô độ/không thể thỏa mãn về…

‘insatiable thirst/appetite/curiosity

Hospitality in Crisis: Are there enough chefs to keep up with London’s insatiable demand for fine dining? (1)

Khách sạn trong thời kỳ khủng hoảng: Liệu có đủ đầu bếp để đáp ứng nhu cầu ăn uống sang trọng và khó hài lòng của London không?

Two new reports by African-based research organizations have documented the extent of the destruction. Donkeys are crucial for transportation in Africa, but China’s insatiable demand is stripping villages of their donkeys, jeopardizing their economic survival and sometimes forcing girls to abandon school to labour at home. Many families have woken up to find their donkeys gone, stolen by poachers to be trafficked to China. (2)

Hai báo cáo mới của các tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại châu Phi đã ghi nhận lại mức độ tàn phá. Lừa rất quan trọng đối với giao thông vận tải ở châu Phi, nhưng nhu cầu vô độ của Trung Quốc đang khiến các ngôi làng không có lừa, đe dọa đến kinh tế và đôi khi buộc các cô gái phải bỏ học để làm việc nhà. Nhiều gia đình tỉnh dậy khi thấy lừa đã biến mất, vì bị săn trộm để bán sang Trung Quốc.

Science, with its insatiable curiosity and unwavering pursuit of knowledge, has been a driving force behind human progress. (3)

Khoa học, với sự tò mò vô tận và sự theo đuổi tri thức không ngừng nghỉ, đã là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của loài người.

Byron McIntosh first began to wonder if something was wrong with him when no amount of water would quench his insatiable thirst. (4)

Byron McIntosh lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn với anh ta khi không có lượng nước nào có thể làm dịu cơn khát vô độ của mình.

Along with an insatiable appetite and high weight, researchers noticed that they had alarmingly high levels of leptin. Leptin is a hormone that helps regulate fat intake in the body, Clifford Rosen, M.D., said in an editorial that accompanied the case report.(5)

Cùng với chứng thèm ăn vô độ và cân nặng cao, các nhà nghiên cứu nhận thấy họ có lượng leptin cao đáng báo động. Leptin là một loại hormone giúp điều chỉnh lượng chất béo trong cơ thể, Bác sỹ Clifford Rosen, cho biết trong một bài xã luận kèm theo báo cáo trường hợp được báo cáo.

The internet, however, is a hungry beast. It consumes content in an instant while constantly demanding more, which leaves C-suite and marketing executives believing they must likewise continually generate new content to quench its insatiable appetite. The reality is that continuously creating brand new content is not only time-consuming and expensive, but it is also unnecessary. (6)

Tuy nhiên, Internet là một con thú đói. Nó tiêu thụ nội dung ngay lập tức, đồng thời liên tục đòi hỏi nhiều hơn nữa, điều này khiến những giám đôc điều hành và tiếp thị tin rằng họ cũng phải liên tục tạo ra nội dung mới để làm dịu cơn thèm ăn vô độ của nó. Thực tế là việc liên tục tạo ra nội dung hoàn toàn mới không chỉ tốn thời gian và tốn kém, mà còn không cần thiết.

*Pronunciation:

  • insatiable /ɪnˈseɪʃəbl/
  • appetite /ˈæpɪtaɪt/ (C1)
  • curiosity /ˌkjʊəriˈɒsəti/
  • jeopardize /ˈdʒepədaɪz/
  • poacher /ˈpəʊtʃə(r)/ (C1)
  • quench /kwentʃ/ (C2)
  • beast /biːst/ (C1)
  • thirst /θɜːst/
  • woken /ˈwəʊkən/

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

(1):https://www.ibtimes.co.uk/hospitality-crisis-are-there-enough-chefs-keep-londons-insatiable-demand-fine-dining-1712180

(2):https://www.theglobeandmail.com/world/article-china-donkey-trade-africa/

(3):https://www.bbntimes.com/science/unveiling-the-wonders-of-science-igniting-curiosity-and-driving-progress

(4):https://www.abc.net.au/news/2023-04-25/long-covid-report-sparks-push-for-research-into-linked-illnesses/102262582

(5):https://www.sacbee.com/news/nation-world/national/article276496241.html

(6):https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/08/16/3-smarter-ways-to-feed-the-internets-insatiable-appetite-for-content/?sh=6e0780d518a5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *