Tiếng anh… nói như thế nào – Phần 1

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

‘I HAD A CRUSH ON YOU: tôi đã phải lòng bạn mất rồi

‘I BLAME MYSELF: là tại tôi

‘NO PRESSURE: đừng áp lực

‘THAT’S EXTRAODIANAY: thật phi thường

‘ANYTHING ELSE?: còn gì nữa không?

‘YOU ARE OUT OF YOUR LEAGUE: bạn không đủ trình.

‘LEVEL WITH ME = to tell someone the truth about something: khai thật đi

‘YOU ASKED FOR IT: tự làm tự chịu

‘ARE YOU NUTS?: mày có bị điên không?

‘WHATEVER: sao cũng được.

‘NO MORE BULLSHIT: đừng có nhảm nhí nữa

I’m just as good at dooming this relationship as you*

Em cũng giống anh, giỏi đẩy mối quan hệ này vào vô vọng.

There’s no rule that says only one person can be in pain at a time*

Không có quy tắc nào nói mỗi lúc chỉ một người được đau đớn.

*Source: After ever happy

‘GROW UP: trưởng thành lên

‘DON’T HOLD BACK: đừng kiềm nén

‘DON’T BE CRUDE: đừng thô lỗ

‘DO ME A FAVOR: giúp tôi một việc nhé

‘I CAN’T SAY FOR SURE: tôi không thể nói chắc

‘RISE AND SHINE: dậy đi nào

‘TOMORROW IS ANOTHER DAY: ngày mai sẽ tốt hơn thôi

‘HERE WE GO: bắt đầu nào

‘DON’T OVER DO IT: đừng làm quá sức

‘DON’T LOSE HOPE: đừng mất hy vọng

‘GUESS WHAT: đoán xem

‘IF ALL ELSE FAIL: nếu vẫn thất bại thì…

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

*Pronunciation:

  • crush /krʌʃ/
  • bullshit /ˈbʊlʃɪt/

Tham khảo:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://dictionary.cambridge.org/vi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *