Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến giá tiêu dùng & sản lượng nông nghiệp 2

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

‘THE MOUTING CONCERNS: mối quan tâm, lo ngại ngày càng gia tăng (C2)

‘TO URGE SWIFT GOVERNMENT ACTION TO: thôi thúc/thúc giục hành đồng nhanh chóng của chính phủ

‘TO MITIGATE THE POTENTIAL FALLOUT FROM: giảm thiểu ảnh hưởng tiềm ẩn từ

In response to the mounting concerns, industry representatives and experts are urging swift government action to support farmers and mitigate the potential fallout from reduced harvests.

Để đối phó với lo ngại ngày càng gia tăng, các đại diện và chuyên gia trong ngành đang cố gắng thuyết phục chính phủ hành động nhanh chóng nhằm hỗ trợ nông dân và giảm thiểu tác động tiềm ẩn do sản lượng thu hoạch giảm.

‘TO STRIVE (C1) = TO TRY

‘TO REBOUND FROM: phục hồi lại từ…

‘PANDAMIC-RELATED SETBACKS: những khó khăn/thất bại liên quan đến dịch bệnh

The industry, which has been striving to rebound from pandemic-related setbacks, now faces the additional challenge of navigating supply chain disruptions and increased ingredient costs.

Ngành công nghiệp đang cố gắng phục hồi sau những thất bại liên quan đến đại dịch, giờ đây phải đối mặt thêm với những thách thức trong việc giải quyết tình trạng chuỗi cung ứng bị gián đoạn và chi phí nguyên liệu tăng.

‘IMPLICATIONS (n): ảnh hưởng, tác động

‘FAR-REACHING (adj): sâu rộng, sâu xa

‘TO EXPERIENCE/TAKE THE BRUNT OF…: gánh chịu nặng nề từ…

The implications of a compromised harvest are far-reaching, touching both consumers and businesses across the UK. Households are likely to experience the brunt of the impact, with the potential for rising prices on various food items, from bread and pasta to potatoes and vegetables.

Một mùa vụ hư hại có thể ảnh hưởng rất lớn đến cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh. Các hộ gia đình có thể phải chịu gánh nặng, vì khả năng tăng giá đối với các mặt hàng thực phẩm, từ bánh mì và mì ống đến khoai tây và rau.

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

‘TO LOOM LARGE: có ảnh hưởng lớn (sự kiến sắp tới, mối đe dọa) (nghĩa đen: hiện ra lù lù, hù dọa…)

‘SPECTRE (n): điều sợ hãi, nổi ám ảnh, bóng ma (nghĩa đen)

‘INTERCONNECTEDNESS (n): mối liên hệ, sự liên kết

‘DIRE (adj): rất nghiêm trọng

The broader spectre of inflation looms large as the interconnectedness of agricultural output with consumer prices makes the situation increasingly dire.

Ảnh hưởng của lạm phát ngày càng lớn vì mối liên hệ giữa sản lượng nông nghiệp với giá tiêu dùng khiến tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

*Pronunciation:

 • mounting /ˈmaʊntɪŋ/ (C2) = growing
 • fallout /ˈfɔːlaʊt/ (C2) = bad results
 • mitigate /ˈmɪtɪɡeɪt/ (formal) = alleviate
 • strive /straɪv/ (C1)
 • setback /ˈsetbæk/ (C1)
 • disruption /dɪsˈrʌpʃn/ (C1)
 • compromised /ˈkɒmprəmaɪzd/ (C1)
 • implication /ˌɪmplɪˈkeɪʃn/
 • touch /tʌtʃ/
 • brunt /brʌnt/
 • pasta /ˈpæstə/
 • spectre /ˈspektə(r)/
 • dire /ˈdaɪə(r)/ (formal) = very serious
 • interconnectedness /ˌɪntəkəˈnektɪdnəs/
 • loom /luːm/ (C1)

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://www.ibtimes.co.uk/unfavourable-weather-conditions-threaten-consumer-prices-agricultural-output-1718293?utm_source=newsletter&utm_medium=link15&utm_campaign=ibt-uk-morning-brief&user_id=nttinhft@gmail.com&

One thought on “Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến giá tiêu dùng & sản lượng nông nghiệp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *