Nhạy cảm với ánh sáng ở bệnh Alzheimer có thể gây ra các triệu chứng tồi tệ hơn vào cuối ngày_1

(Photo source: Maladies cérébrales Concept de recherche – fr.depositphotos.com)

‘A DIBILITATING SYMPTOM: triệu chứng suy nhược

‘TO EXPERIENCE WORSENING DEMENTIA SYMPTOMS: trải qua triệu chứng mất trí nặng hơn

Sundowning is a debilitating symptom of Alzheimer’s disease that causes individuals to experience worsening dementia symptoms in the late afternoon and evening.

“Mặt trời lặn” là một triệu chứng suy nhược của bệnh Alzheimer khiến người bệnh trải qua các triệu chứng mất trí trầm trọng hơn vào cuối buổi chiều và buổi tối.

‘CIRCADIAN DISRUPTIONS: sự gián đoạn nhịp sinh học

‘IMMUNE CELLS: những tế bào miễn dịch

‘BUILDUP: sự tích tụ (C2)

Some researchers have assumed this symptom was due to changes in the brain, and indeed, recently a study showed that circadian disruptions in the immune cells in the brains of Alzheimer’s patients could worsen the buildup of amyloid beta in the brain.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng triệu chứng này là do những thay đổi trong não, và thực tế, gần đây một nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự gián đoạn nhịp sinh học trong các tế bào miễn dịch trong não của bệnh nhân Alzheimer có thể làm trầm trọng thêm sự tích tụ amyloid beta trong não.

‘DEFINING CHARACTERISTICS OF: những đặc điểm xác định…

The buildup of this protein is one of the defining characteristics of Alzheimer’s disease.

Sự tích tụ của protein này là một trong những đặc điểm xác định của bệnh Alzheimer.

‘BE DISTRESSING: đau khổ/buồn rầu/khốn đốn

‘CAREGIVER: người chăm sóc

‘TO COMPROMISE: gây nguy hiểm/ảnh hưởng đến

“Sundowning can be distressing for both the affected individual and their caregivers. The increase in confusion and agitation can lead to increased care needs and may cause significant disruption to daily routines. In some cases, sundowning may even compromise the safety of the patient or others around them.”

“Mặt trời lặn” có thể gây khó khăn cho cả người bệnh và người chăm sóc họ. Sự gia tăng tình trạng nhầm lẫn và kích động có thể dẫn đến nhu cầu chăm sóc nhiều hơn và có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể thói quen hàng ngày. Trong một số trường hợp, “mặt trời lặn” thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân hoặc những người xung quanh họ.

‘TO STICK TO: tuân thủ/kiên trì với…

‘CALMING ACTIVITIES: những hoạt động nhẹ nhàng

He added that many physicians suggest patients with Alzheimer’s disease stick to a daily routine with consistent timings, calming activities, minimizing noise, and ensuring adequate lighting in the evening.

Ông nói thêm rằng nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer nên tuân thủ thói quen hàng ngày với thời gian nhất quán, các hoạt động nhẹ nhàng, giảm thiểu tiếng ồn và đảm bảo đủ ánh sáng vào buổi tối.

‘BE LITTLE UNDERSTOOD: vẫn chưa được hiểu rõ

‘IT HAS BEEN ASSUMED TO BE…: được cho là…/người ta cho rằng…

The causes are little understood, and it has been assumed to be due to the effect of Alzheimer’s disease on the brain.

Nguyên nhân vẫn chưa được hiểu rõ và người ta cho rằng đó là do ảnh hưởng của bệnh Alzheimer lên não.

*Pronunciation:

  • dementia /dɪˈmenʃə/
  • debilitating /dɪˈbɪlɪteɪtɪŋ/
  • worsen /ˈwɜːsn/
  • circadian /sɜːˈkeɪdiən/ circadian clock circadian rhythm
  • immune /ɪˈmjuːn/
  • characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/
  • characterize /ˈkærəktəraɪz/ (C2)
  • distressing /dɪˈstresɪŋ/ (C1)
  • caregiver /ˈkeəɡɪvə(r)/ (C1)
  • compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ (C1)

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/light-sensitivity-in-alzheimers-may-cause-worse-symptoms-later-in-the-day?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2023-08-04&apid=&rvid=8ef9471b6f301f87fb7d87d85b5e67fb5a51f1fdfe402730913b6dd2a336b7cb

Tham khảo: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

One thought on “Nhạy cảm với ánh sáng ở bệnh Alzheimer có thể gây ra các triệu chứng tồi tệ hơn vào cuối ngày_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *