Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến giá tiêu dùng & sản lượng nông nghiệp 1

(Photo: Ngô Chí Hiếu)

‘TO INTENSIFY: làm cho tăng thêm, mạnh thêm

‘BARLEY: lúa mạch

Concerns over food inflation are intensifying as weather conditions threaten consumer prices and food security, particularly affecting crops like wheat, barley and potatoes.

Những lo ngại về lạm phát lương thực đang gia tăng khi điều kiện thời tiết đe dọa giá tiêu dùng và an ninh lương thực, đặc biệt ảnh hưởng đến các loại cây trồng như lúa mì, lúa mạch và khoai tây.

‘TO GRAPPLE WITH: vật lộn/đấu tranh với

‘TO CAST A SHADOW OF… OVER…: ảnh hưởng dai dẳng của… đến…

‘TO TRIGGER FEARS OF: gây ra sự e ngại/lo sợ về

‘IMPENDING (adj): sắp xảy ra = IMMINENT

‘ESSENTIAL GOODS: mặt hàng thiết yếu

‘REPERCUSSIONS: (always plural) = CONSEQUENCES

Concerns over food inflation are intensifying as the United Kingdom’s agricultural sector grapples with the repercussions of a calm and wet summer, casting a shadow of uncertainty over the nation’s food production and triggering fears of impending shortages and increased costs for essential goods.

Lo ngại về lạm phát lương thực ngày càng gia tăng khi ngành nông nghiệp của Vương quốc Anh phải vật lộn với những hậu quả sau một mùa hè yên ả và ẩm ướt, ảnh hưởng dai dẳng của sự bất ổn đến việc sản xuất lương thực của quốc gia và gây lo ngại về tình trạng thiếu hụt sắp xảy ra, đồng thời tăng chi phí đối với các mặt hàng thiết yếu.

‘TEMPERAMENTAL (adj): thất thường (tính khí/thời tiết)

‘THE TEMPERAMENTAL WEATHER: thời tiết thất thường

‘BACKBONE (n): phần quan trọng nhất/ xương sống…

‘TO FORM THE BACKBONE OF: là xương sống của….

‘SUBOPTIMAL CONDITIONS: điều kiện (dưới/không) tối ưu/chuẩn

With the temperamental weather particularly affecting crops like wheat, barley and potatoes, which form the backbone of the nation’s food supply, experts warn that the suboptimal conditions have led to delayed plantings, reduced crop sizes and compromised quality.

Với thời tiết thất thường đặc biệt ảnh hưởng đến các loại cây trồng như lúa mì, lúa mạch và khoai tây, vốn là nguồn cung cấp lương thực chính của quốc gia, các chuyên gia cảnh báo rằng các điều kiện không tối ưu dẫn đến việc trồng trọt bị trì hoãn, giảm quy mô cây trồng và chất lượng bị ảnh hưởng.

‘BE NO STRANGER TO: không còn xa lạ gì/đã quen với

BE A STRANGER TO: còn xa lạ với

‘RESILIENCE AND ADAPTIBILITY: khả năng chống chịu và thích ứng

‘TO MITIGATE/ALLEVIATE THE IMPACT OF UNFAVOURABLE WEATHER CONDITIONS:

‘TO ADOPT CLIMATE-RESILIENT CROP VARIETIES: áp dụng các giống cây trồng có khả băng chống chịu với khí hậu

Despite the challenges, the UK’s agricultural community is no stranger to adversity. Farmers are known for their resilience and adaptability, and many are already exploring innovative strategies to mitigate the impact of unfavourable weather conditions, such as adopting climate-resilient crop varieties and implementing precision farming techniques.

Bất chấp những thách thức, cộng đồng nông nghiệp của Anh không xa lạ gì với nghịch cảnh. Nông dân được biết đến với khả năng chống chịu và thích ứng, và nhiều người đã khám phá các chiến lược sáng tạo để giảm thiểu tác động của điều kiện thời tiết bất lợi, chẳng hạn như áp dụng các giống cây trồng có khả năng chống chịu với khí hậu và thực hiện các kỹ thuật canh tác chính xác.

‘TO NAVIGATE: xử lý, giải quyết

‘THE CHALLENGING LANDSCAPE: bối cảnh đầy thách thức

‘THE UNCERTAINTIES SURROUNDING…: những bất ổn xung quanh…

‘COLLABORATIVE EFFORTS: những nổ lực chung/hợp tác

‘BE KEY IN CHARTING A PATH FORWARD: là chìa khóa trong việc vạch ra con đường phía trước

‘UNPREDICTABLE CLIMATE: khí hậu không thể đoán trước/khó lường

As the nation navigates this challenging landscape, the uncertainties surrounding food inflation and supply remain top of mind. Collaborative efforts between government, industry and consumers will be key in charting a path forward that ensures food security and affordability in the face of an unpredictable climate and global economic challenges.

Khi quốc gia tìm cách vượt qua bối cảnh đầy thách thức này, những bất ổn xung quanh lạm phát và nguồn cung lương thực vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nỗ lực hợp tác giữa chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng sẽ là chìa khóa trong việc vạch ra con đường phía trước nhằm đảm bảo an ninh lương thực và khả năng chi trả khi đối mặt với khí hậu khó lường, cũng như là những thách thức kinh tế toàn cầu.

*Pronunciation:

 • intensify /ɪnˈtensɪfaɪ/ (C1)
 • barley /ˈbɑːli/ (C1)
 • essential /ɪˈsenʃl/
 • grapple /ˈɡræpl/
 • trigger /ˈtrɪɡə(r)/
 • imminent /ˈɪmɪnənt/ (C1)
 • temperamental /ˌtemprəˈmentl/ (C2)
 • suboptimal /ˌsʌbˈɒptɪməl/
 • backbone /ˈbækbəʊn/
 • repercussion /ˌriːpəˈkʌʃn/ (C2)
 • uncertainty /ʌnˈsɜːrtnti/ (C1)
 • collaborative /kəˈlæbərətɪv/ (C1)

Để xem bài viết đầy đủ, vui lòng truy cập:

https://www.ibtimes.co.uk/unfavourable-weather-conditions-threaten-consumer-prices-agricultural-output-1718293?utm_source=newsletter&utm_medium=link15&utm_campaign=ibt-uk-morning-brief&user_id=nttinhft@gmail.com&

One thought on “Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến giá tiêu dùng & sản lượng nông nghiệp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *